2023 Yılı Eşik Değerleri ve Parasal Limitleri Yayınlandı - ihalepro ile kamu ihale ilanlarını ücretsiz incele, günlük rapor al

29 Ocak 2023

Tahmini Okuma Süresi: 6dk

1.753

2023 Yılı Eşik Değerleri ve Parasal Limitleri Yayınlandı

25 Ocak 2023 Tarihli ve 32084 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 2023/1 no’ lu Kamu İhale Tebliğine göre 2023 Yılında uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler yayınlandı

2022 Yılı eşik değerleri ve parasal limitleri, 2023 yılı için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2022 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ( Yİ-ÜFE ) yıllık değişim oranında (%97.72) arttırılmıştır.

Kamu İhale Kurumu Tebliğine göre “ Yayınlanan eşik değerler ve parasal limitler 01.02.2023 – 31.01.2024 tarihleri arasında geçerli olacaktır. “

Eşik değerleri bir önceki yıla göre ( 2022 ) karşılaştıracak olursak ;

Genel / Katma Bütçeli İdare Karşılaştırmaları

Madde 22/d

Büyükşehir Sınırları Dahilinde Doğrudan Temin Karşılaştırması

2022 Yılı Yapım alanında Doğrudan Temin : 218.395,00 TL

2023 Yılı Yapım alanında Doğrudan Temin :  431.810,00 TL

2022 Yılı Hizmet alanında Doğrudan Temin : 218.395,00 TL

2023 Yılı Hizmet alanında Doğrudan Temin : 431.810,00 TL

2022 Yılı Mal Alım alanında Doğrudan Temin : 218.395,00 TL

2023 Yılı Mal Alım alanında Doğrudan Temin : 431.810,00 TL

2022 Yılı Danışmanlık alanında Doğrudan Temin : 218.395,00 TL

2023 Yılı Danışmanlık alanında Doğrudan Temin : 431.810,00 TL

Madde 22/d

Büyükşehir Sınırları Dışında Doğrudan Temin Karşılaştırması

2022 Yılı Yapım alanında Doğrudan Temin : 72.752,00 TL

2023 Yılı Yapım alanında Doğrudan Temin :  143.845,00 TL

2022 Yılı Hizmet alanında Doğrudan Temin : 72.752,00 TL

2023 Yılı Hizmet alanında Doğrudan Temin : 143.845,00 TL

2022 Yılı Mal Alım alanında Doğrudan Temin : 72.752,00 TL

2023 Yılı Mal Alım alanında Doğrudan Temin : 143.845,00 TL

2022 Yılı Danışmanlık alanında Doğrudan Temin : 72.752,00 TL

2023 Yılı Danışmanlık alanında Doğrudan Temin : 143.845,00 TL

Madde 62/h

2022 Yılı Mimarlık veya Mühendislik Diploması Alanında : 808.172,00 TL

2023 Yılı Mimarlık veya Mühendislik Diploması Alanında : 1.597.917,00 TL

Madde 8

Eşik Değerler

2022 Yılı Eşik Değerler Yapım Alanında : 146.815.969,00 TL

2023 Yılı Eşik Değerler Yapım Alanında : 290.284.533,00 TL

2022 Yılı Eşik Değerler Hizmet Alanında : 4.004.034,00 TL

2023 Yılı Eşik Değerler Hizmet Alanında : 7.916.776,00 TL

2022 Yılı Eşik Değerler Mal Alım Alanında : 4.004.034,00 TL

2023 Yılı Eşik Değerler Mal Alım Alanında : 7.916.776,00 TL

2022 Yılı Eşik Değerler Danışmanlık Alanında : 4.004.034,00 TL

2023 Yılı Eşik Değerler Danışmanlık Alanında : 7.916.776,00 TL

Kanun Kapsamındaki Diğer İdare

Madde 8

Eşik Değerler

2022 Yılı Yapım Alanında Eşik Değerler : 146.815.969,00 TL

2023 Yılı Yapım Alanında Eşik Değerler : 290.284.533,00 TL

2022 Yılı Hizmet Alanında Eşik Değerler : 6.673.409,00 TL

2023 Yılı Hizmet Alanında Eşik Değerler : 13.194.664,00 TL

2022 Yılı Mal Alım Alanında Eşik Değerler : 6.673.409,00 TL

2023 Yılı Mal Alım Alanında Eşik Değerler : 13.194.664,00 TL

2022 Yılı Mal Danışmanlık  Alanında Eşik Değerler : 6.673.409,00 TL

2023 Yılı Mal Danışmanlık Alanında Eşik Değerler : 13.194.664,00 TL

Genel / Katma Bütçeli İdare 2022 / 2023
Yapım Hizmet Mal Alım Danışmanlık
Madde 8 Eşik Değerler 2022 146.815.969 TL 4.004.034 TL 4.004.034 TL 4.004.034 TL
2023 290.284.533 TL 7.916.776 TL 7.916.776 TL 7.916.776 TL
Madde 22/d Büyükşehir Sınırları Dahilinde Doğrudan Temin 2022 218.395 TL 218.395 TL 218.395 TL 218.395 TL
2023 431.810 TL 431.810 TL 431.810 TL 431.810 TL
Madde 22/d Büyükşehir Sınırları Dışında Doğrudan Temin 2022 72.752 TL 72.752 TL 72.752 TL 72.752 TL
2023 143.845 TL 143.845 TL 143.845 TL 143.845 TL
Madde 62/h Mimarlık veya Mühendislik Diploması 2022 808.172 TL
2023 1.597.917 TL
Kanun Kapsamındaki Diğer İdare 2022 / 2023
Yapım Hizmet Mal Ahm Danışmanlık
Madde 8 Eşik Değerler 2022 146.815.969 TL 6.673.409 TL 6.673.409 TL 6.673.409 TL
2023 290.284.533 TL 13.194.664 TL 13.194.664 TL 13.194.664 TL

25 Ocak 2023 Resmi Gazete Metni

25 Ocak 2023 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 32084
TEBLİĞ
Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2023/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2022 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%97,72) arttırılarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ ile 1/2/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 33.494.082,-TL (Otuzüçmilyondörtyüzdoksandörtbinsekseniki Türk Lirası) 66.224.498,-TL (Altmışaltımilyonikiyüzyirmidörtbindörtyüzdoksansekiz Türk Lirası),

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının;

1) (a) bendinde belirtilen 4.004.034,-TL (Dörtmilyondörtbinotuzdört Türk Lirası) 7.916.776,-TL (Yedimilyondokuzyüzonaltıbinyediyüzyetmişaltı Türk Lirası),

2) (b) bendinde belirtilen 6.673.409,-TL (Altımilyonaltıyüzyetmişüçbindörtyüzdokuz Türk Lirası) 13.194.664,-TL (Onüçmilyonyüzdoksandörtbinaltıyüzaltmışdört Türk Lirası),

3) (c) bendinde belirtilen 146.815.969,-TL (Yüzkırkaltımilyonsekizyüzonbeşbindokuzyüzaltmışdokuz Türk Lirası) 290.284.533,-TL (İkiyüzdoksanmilyonikiyüzseksendörtbinbeşyüzotuzüç Türk Lirası),

c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 436.830,-TL (Dörtyüzotuzaltıbinsekizyüzotuz Türk Lirası) 863.700,-TL (Sekizyüzaltmışüçbinyediyüz Türk Lirası), 873.705,-TL (Sekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeş Türk Lirası) 1.727.489,-TL (Birmilyonyediyüzyirmiyedibindörtyüzseksendokuz Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen  436.830,-TL  (Dörtyüzotuzaltıbinsekizyüzotuz Türk Lirası)   863.700,-TL (Sekizyüzaltmışüçbinyediyüz Türk Lirası),    873.705,-TL (Sekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeş Türk Lirası)  1.727.489,-TL (Birmilyonyediyüzyirmiyedibindörtyüzseksendokuz Türk Lirası),   7.281.278,-TL (Yedimilyonikiyüzseksenbirbinikiyüzyetmişsekiz Türk Lirası) 14.396.542,-TL (Ondörtmilyonüçyüzdoksanaltıbinbeşyüzkırkiki Türk Lirası),

3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 873.705,-TL (Sekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeş Türk Lirası) 1.727.489,-TL (Birmilyonyediyüzyirmiyedibindörtyüzseksendokuz Türk Lirası), 7.281.278,-TL (Yedimilyonikiyüzseksenbirbinikiyüzyetmişsekiz Türk Lirası) 14.396.542,-TL (Ondörtmilyonüçyüzdoksanaltıbinbeşyüzkırkiki Türk Lirası),

ç) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 728.072,-TL (Yediyüzyirmisekizbinyetmişiki Türk Lirası) 1.439.543,-TL (Birmilyondörtyüzotuzdokuzbinbeşyüzkırküç Türk Lirası),

d) 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 218.395,-TL (İkiyüzonsekizbinüçyüzdoksanbeş Türk Lirası) 431.810,-TL (Dörtyüzotuzbirbinsekizyüzon Türk Lirası),           72.752,-TL (Yetmişikibinyediyüzelliiki Türk Lirası) 143.845,-TL (Yüzkırküçbinsekizyüzkırkbeş Türk Lirası),

e) 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 1.456.202,-TL (Birmilyondörtyüzellialtıbinikiyüziki Türk Lirası) 2.879.202,-TL (İkimilyonsekizyüzyetmişdokuzbinikiyüziki Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 2.305.178,-TL (İkimilyonüçyüzbeşbinyüzyetmişsekiz Türk Lirası) 4.557.797,-TL (Dörtmilyonbeşyüzelliyedibinyediyüzdoksanyedi Türk Lirası), 13.819,-TL (Onüçbinsekizyüzondokuz Türk Lirası) 27.322,-TL (Yirmiyedibinüçyüzyirmiiki Türk Lirası), 9.220.744,-TL (Dokuzmilyonikiyüzyirmibinyediyüzkırkdört Türk Lirası) 18.231.255,-TL (Onsekizmilyonikiyüzotuzbirbinikiyüzellibeş Türk Lirası), 27.654,-TL (Yirmiyedibinaltıyüzellidört Türk Lirası) 54.677,-TL (Ellidörtbinaltıyüzyetmişyedi Türk Lirası), 69.155.600,-TL (Altmışdokuzmilyonyüzellibeşbinaltıyüz Türk Lirası) 136.734.452,-TL (Yüzotuzaltımilyonyediyüzotuzdörtbindörtyüzelliiki Türk Lirası), 41.482,-TL (Kırkbirbindörtyüzsekseniki Türk Lirası) 82.018,-TL (Seksenikibinonsekiz Türk Lirası), 55.316,-TL (Ellibeşbinüçyüzonaltı Türk Lirası) 109.370,-TL (Yüzdokuzbinüçyüzyetmiş Türk Lirası),

f) 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 808.172,-TL (Sekizyüzsekizbinyüzyetmişiki Türk Lirası) 1.597.917,-TL (Birmilyonbeşyüzdoksanyedibindokuzyüzonyedi Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin olarak, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde Ekte yer almaktadır.

Önceki bütçe statüleri

MADDE 4- (1) İdarelerin tabi oldukları eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/2/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Eki için tıklayınız

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?

Bunlar da ilginizi çekebilir

 • 2024 Kamu İhale Eşik Değerleri ve Parasal Limitleri

  2024 Kamu İhale Eşik Değerleri ve Parasal Limitleri

  Ocak, 2024

ihalepro ile ücretsiz ihaleleri takip edin, fırsatları kaçırmayın
 • Nakit Olarak Sunulan Teminatların Değerlendirilmesine İlişkin Duyuru

  Nakit Olarak Sunulan Teminatların Değerlendirilmesine İlişkin Duyuru

  Ekim, 2023

 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmenlikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmenlik

  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmenlikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmenlik

  Eylül, 2023

 • Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ Yayınlandı

  Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ Yayınlandı

  Ağustos, 2023

Güncel Yazılar

 • Yaya Yolları ve Kaldırım İnşaat İhalesi

  Yaya Yolları ve Kaldırım İnşaat İhalesi

  Mayıs, 2024

 • Yol İşaret ve Levha Yenileme İhalesi

  Yol İşaret ve Levha Yenileme İhalesi

  Mayıs, 2024

 • Yol Markalaması ve Şerit Boyama İhalesi

  Yol Markalaması ve Şerit Boyama İhalesi

  Mayıs, 2024