Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde İş Akışı - ihalepro ile kamu ihale ilanlarını ücretsiz incele, günlük rapor al

21 Ağustos 2020

Tahmini Okuma Süresi: 16dk

9.098

Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde İş Akışı

4734 Sayılı Kanun Madde 20 : -Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesi ile yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir.

(İkinci fıkra Mülga: 4964/ 13 md.)

(Değişik: 4964/ 13 md.) 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. (Son cümle Mülga: 4964/ 13 md.) Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtilmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler arasından dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir.

Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 40 ıncı maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği  tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek  ihale sonuçlandırılabilir.

 1. “Ön Yeterlik” Aşaması ve İhaleye Davet

Belli istekliler arasında ihale usulüne göre yapılacak ihalelerde adayların başvurularını hazırlayabilmeleri için Madde 13’de belirtilen süreler tanınarak ön yeterlik ilanı yapılır. Bu ilk aşamaya, yapılan bu ilan ile bütün isteklilerin katılımı sağlanır ve ihaleye katılımla ilgili genel şartlar dışında, hiçbir özel şart koşulmaz. Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan ve yukarıdaki bölümlerde de açıklanan ön yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak belgeler, ön yeterlik aşaması için gerekli olan diğer belgelerle birlikte istekliler tarafından hazırlanarak ilanda belirtilen süre içinde idareye teslim edilir. Ancak adaylardan bu aşamada henüz fiyat teklifleri alınmaz. 10’uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda yeterli olduğu saptanan diğer bütün isteklilere, teklif fiyatını da içeren asıl tekliflerini hazırlayabilmeleri için yine Kanunun 13’üncü maddesinde belirtilmiş süreler verilerek, ihaleye davet mektubu gönderilir.

 1. Tekliflerin Değerlendirildiği Aşama

Yukarıda belirtildiği şekilde, isteklilerden alınan ve teklif fiyatlarını da içeren bu teklifler; işin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 10’uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilerek ihale sonuçlandırılır.

Belli istekliler arasında ihale usulünde, ihaleye (ikinci aşamaya) davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya yapılan beşten fazla davete rağmen ikinci aşamada teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi halinde, teklif verilmesine engel olan bir hata veya eksikliğin bulunup bulunmadığını tespit etmek üzere, ikinci aşama için düzenlenen ihale dokümanının gözden geçirilmesi öngörülmüştür. Böyle bir tespit yapılması durumunda ise, hata veya eksikliklerin giderilmesi suretiyle ön yeterlik sonucunda yeterli olduğu tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

İHALE ÖNCESİ İŞLEMLER

 1. İlgili birimlerden ihtiyacın temini için talep bildirilmesi
 2. İhale öncesi Hazırlıklar
 • İhtiyacın miktarının tespiti,
 • Ödeneğin temini,
 • İhale konusu işin niteliğinin (mal, hizmet, yapım, danışmanlık) belirlenmesi,
 • ÇED Raporunun alınması,
 • Kamulaştırma (Yapım),
 • Zemin etüdü (Yapım),
 • İmar işlemleri (Yapım),
 • Uygulama projesinin hazırlanması (Yapım)
 1. Yaklaşık maliyetin tespitinin ilgili servisten istenmesi
 2. Yaklaşık Maliyetin Tespiti

İlgili resmi kurumlara, mesleki kuruluşlara yazılan yazılar

Piyasadan fiyat araştırması (Proforma fatura, teklif isteme)

Son 5 yılın fiyatları (mal alımında) ve TEFE’den yararlanma

Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu

 1. İhale Onayının Alınması
 • İhale usulünün tespiti (Belli İstekliler Arasında İhale Usulü)
 • Avans verilip verilmeyeceği
 • Fiyat farkı verilip verilmeyeceği
 • İhale dokümanı satış bedeli
 • İlanın şekli ve adedi
 • İhale Onay Belgesi
 1. Kamu İhale Kurumu’ndan İhale Kayıt Numarası Alınması

İhale yetkilisinden onay alınır alınmaz Kamu İhale Kurumu’ndan İhale Kayıt Numarası alınmalıdır.

İhale Kayıt Numarası, Elektronik Kamu Alımları Platformu kullanılarak alınır.

 1. Ön Yeterlik İlanı ve İhale dokümanının hazırlanması
 • Son başvuru tarih ve saati,
 • Ön Yeterlik kriterleri,
 • Yabancı isteklilere açık olup olmadığı,
 • Yabancı isteklilere açıksa yerli istekliler lehine fiyat avantajı olup olmadığı,
 • İdarece malzeme verilip verilmeyeceği,
 • Teklif ve sözleşme türü,
 • Mal alımlarında alternatif teklif verilip verilemeyeceği,
 • Kısmi teklif verilip verilemeyeceği (mal ve hizmet alımlarında),
 • Alt yükleniciler
 • Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi,
 • Tekliflerin geçerlilik süresi,
 • Teklif fiyata dahil olan masraflar,
 • Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi,
 • Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resin ve harçlarla diğer sözleşme giderleri,

gibi ön yeterlik ilanında ve/veya ön yeterlik/yeterlik şartnamesinde yer alması gereken ayrıntılar için karar verilmesi.

 1. a) Ön Yeterlik dokümanın hazırlanması (Tip şartname e sözleşmeler esas alınır.)
 • Ön Yeterlik Şartnamesi,
 • Standart formlar,
 • Düzenlenirse zeyilnameler ve açıklamalar,
 • Diğer belgeler
 1. b) İhale dokümanının hazırlanması
 • İdari Şartname,
 • İhtiyaç Listesi (mal Alım ihalelerinde)
 • Teknik şartname/Genel teknik şartname/Özel teknik şartname,
 • Projeler,
 • Sözleşme tasarısı,
 • Genel şartname (yapım ve Hizmet alım ihalelerinde),
 • Birim Fiyat tarifleri (varsa),
 • Mahal listeleri,
 • İdarece verilecek malzeme listesi,
 • Standart formlar,
 • Düzenlenirse zeyilnameler ve açıklamalar,
 • Diğer belgeler.
 1. İhale komisyonunun görevlendirilmesi

En az 5 ve tek sayıda üye; İkisi uzman, biri maliye memuru/mali işlerden sorumlu personel, diğerleri idari personel olabilir. İhale sürecinin tüm aşamalarında aynı komisyon görev yapacaktır.

 1. Ön Yeterliğin İlanı

İşin yaklaşık maliyetine göre ilanın süresi ve yayın yeri belirlenir.

İhale İlanı

 1. İhale işlem dosyasının hazırlanması
 • Ön yeterlik ve İhale dokümanı (İhaleye girecek isteklilerce alınması zorunlu),
 • Yapım işlerinde yatırım programı,
 • Gerekli hallerde ÇED raporu,
 • Yaklaşık Maliyet hesap tutanağı,
 • Ön yeterlik ilan metinleri,
 • Onay belgesi,
 • İhale komisyonunun görevlendirme yazıları,
 • İhale ile ilgili bütün yazışmalar,
 • Diğer belgeler
 1. İhale işlem dosyasının bir yazı ekinde ihale komisyonuna verilmesi

İlandan sonra 3 gün içinde olmalıdır.

 1. Ön yeterlik dokümanının satılması

Ön Yeterlik Dokümanı Dizi Pusulası Formu ve Alındı Belgesi’nin de düzenlenerek dosya satın alanlara verilir.

Ön Yeterlik Dokümanı Satın Alındığına İlişkin Form

ÖN YETERLİK BAŞVURULARININ İŞLEME ALINMASI

 1. İhalenin türü ve niteliğine göre idare tarafından istenebilecek belgeler

Başvuru Mektubu

İş Ortaklığı Beyannamesi

Konsorsiyum Beyannamesi

Banka Referans Mektubu

Anahtar Teknik Personel Listesi

Anahtar Teknik Personel Beyannamesi

Anahtar Teknik Personel Niteliğindeki Personal Beyannamesi

İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum)

İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme)

İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme)

İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme)

Deneyim Belgesi (Devam Eden İşler için – İş Denetleme)

İş Deneyim Belgesi (Devam Eden İşler için – İş Yönetme)

İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme)

Deneyim Belgesi (Devam Eden İşler için – İş Denetleme/İş Yönetme)

İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi

İş deneyimini Gösteren Belgesi Kullanılacak Ortağa İlişkin Ortaklık Durum Belgesi

İş Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi

Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi

Diğer Belgeler (Tip ön yeterlik şartnamelerinde belirtilen, ön yeterliğe başvurabilmek için sunulması gereken diğer belgeler)

 1. Adaylarca verilen ön yeterlik zarflarının teslim alınması

Süresi içinde teslim edilen zarflar için alındı belgesi düzenlenir. Elden geç teslim edilen zarflar kabul edilmeyerek iade edilir. İade edilen bu zarflar için herhangi bir belge/tutanak düzenlenmesi gerekmemektedir.

Ön Yeterlik Başvurusu Zarfı Alındı Belgesi

 1. Postada geciken ön yeterlik başvurularının tespiti

Postayla gönderilen ve idareye geç ulaşan Ön Yeterlik başvurusunun  işleme konulmayarak alınış zamanının tespit edilmesi için tutanak düzenlenir.

Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Ön Yeterlik Başvurusunun Alınış Zamanına İlişkin Tutanak

 1. Ön Yeterlik başvuru zarflarının ihale komisyonuna teslimi

İdare tarafından teslim alınan bütün Ön Yeterlik Başvuru zarfları, son başvuru (ön yeterlik)  saatinde tutanak ile topluca ihale komisyonuna teslim edilir.

Alınan Ön Yeterlik Başvurusu Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak

İHALE KOMİSYONU SÜRECİ – ÖN YETERLİK AŞAMASI

Zarfların ve Belgelerin Kontrolü (Açık Oturum)

 1. Ön Yeterlik başvurusu yapan aday sayısı 5’ten az ise ihale iptal edilir.
 2. Ön yeterlik başvuru zarflarının şekil yönünden incelenmesi

Ön Yeterlik başvuru zarfı, hazır olanların önünde incelenerek, usulüne uygun olmayanlar açılmadan değerlendirme dışı bırakılır ve ihale komisyonunca buna ilişkin tutanak düzenlenir. Değerlendirme dışı bırakılan zarflar iade edilmez.

Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Ön Yeterlik Başvurusu Zarfına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı

 1. Ön yeterlik başvuru zarflarının açılması ve ön yeterlik belgelerinin kontrol edilmesi

Zarflar adaylar huzurunda, alınış sırasına göre açılır ve zarfın içinden çıkan belgeler kontrol edilerek adayların belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol edilir ve belge kontrol tutanağı düzenlenir.

Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı

 1. Uygun bulunmayan belgelerin tespiti

Belgeleri eksik ve uygun olmayan adaylar tutanakla tespit edilir. Ön yeterlik değerlendirmesi yapılmak üzere oturum kapatılır.

Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak

 1. Komisyonca ön yeterlik başvurularının alınması ve açılması oturumunun kapatılması

Ön yeterlik değerlendirmesi yapılmak üzere oturum kapatılır.

Ön Yeterlik Belgelerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi (Kapalı Oturum)

 1. Belgelerin incelenmesi ve açıklama talebi

Öncelikle belgeleri eksik olduğu veya uygun olmadığı ilk oturumda KİK010.0/ numaralı standart form ile tespit edilen adayların başvurularının değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

Başvurunun esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir.

Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan adaylar değerlendirme dışı bırakılır.

 1. Ön Yeterlik Değerlendirmesi

Belgeleri eksiksiz olan adayların başvurularının ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, adayların ön yeterlik kriterlerine (4734/10.madde) ve başvuruların ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen adayların başvuruları değerlendirme dışı bırakılır.

Yeterli bulunan aday sayısının 5’ten az olması halinde ihale iptal edilir. Bu durumda ihaleye davet yapılmaz

Ön Yeterlik Değerlendirme Sonuç Tutanağı

 1. Yeterli bulunmayan adaylara bildirim yapılması

Ön Yeterlik değerlendirilmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara bildirim yapılır.

Ön Yeterlik Değerlendirilmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan Adaylara Bildirim

 1. İhaleye Davet

Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için Kanunun 13’üncü maddesine uygun süreler verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir. Davet mektubunda dosya bedeli, doküman inceleme ve teslim etme yeri belirtilir.

Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu

İhale dokümanının satılması

İhale Dokümanı Dizi Pusulası Formu ve Alındı Belgesi’nin de düzenlenerek dosya satın alanlara verilir.

Doküman Satın Alanlara İlişkin Form

TEKLİFLERİN İŞLEME ALINMASI

 1. İhalenin türü ve niteliğine göre idare tarafından istenebilecek belgeler

Götürü Bedel Teklif Mektubu veya KİK015.3/ Birim Fiyat Teklif Mektubu (EK: Fiyat Cetveli)

Geçici Teminat Mektubu

Avans Teminat Mektubu

Diğer Belgeler (Tip idari şartnamelerinde belirtilen, ihaleye katılabilmek için tekliflerin kapsamında sunulması gereken diğer belgeler)

AÇIKLAMA: Ön yeterlik aşamasında istenilmiş olan başvuru kapsamındaki belgeler ile yeterliğe ilişkin belgelerden idarece güncelleştirilmesi istenilenler yeniden istenilecek ve bunlara ilişkin belgeler ve/veya standart formlar tekliflerin hazırlanmasında dikkate alınacaktır.

 1. İsteklilerce verilen teklif zarfının teslim alınması

Süresi içinde teslim edilen zarflar için alındı belgesi düzenlenir. Elden geç teslim edilen zarflar kabul edilmeyerek iade edilir. İade edilen bu zarflar için herhangi bir belge/tutanak düzenlenmesi gerekmemektedir.

İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi

 1. Postada geciken ön yeterlik başvurularının tespiti

Postayla gönderilen ve idareye geç ulaşan ihale teklifinin işleme konulmayarak alınış zamanının tespit edilmesi için tutanak düzenlenir.

Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan İhale Teklifinin Alınış Zamanına İlişkin Tutanak

 1. İhale teklif zarflarının ihale komisyonuna teslimi

İdare tarafından teslim alınan bütün teklif zarfları, ihale saatinde tutanak ile topluca ihale komisyonuna teslim edilir.

Alınan İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak

İHALE KOMİSYON SÜRECİ – İHALE AŞAMASI

Zarfların ve Belgelerin Kontrolü (Açık Oturum)

 1. Teklif veren istekli sayısı 3’ten az ise ihale iptal edilir.
 2. İhale zarflarının şekil yönünden incelenmesi

İhale teklif zarfları, hazır olanların önünde incelenerek, usulüne uygun olmayanlar açılmadan değerlendirme dışı bırakılır ve ihale komisyonunca buna ilişkin tutanak düzenlenir. (Değerlendirme dışı bırakılan zarflar iade edilmez)

Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan İhale Teklif Zarfına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı

 1. Teklif zarflarının açılması ve kontrol edilmesi

Zarflar istekliler huzurunda, alınış sırasına göre açılır ve zarfın içinden çıkan bütün belgeler tutanağa bağlanır.

Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı

 1. Uygun bulunmayan belgelerin tespiti

Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir.

Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak

 1. Teklif fiyatlarının açıklanması

İstekliler ve teklif bedelleri ile işin yaklaşık maliyeti açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz.

Teklif Edilen Fiyatlara ve Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasına İlişkin Tutanak

 1. Komisyonca tekliflerin alınması ve açılması oturumunun kapatılması

Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin ve Güncellenmesi İstenen Belgelerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi (Kapalı Oturum)

 1. Belgelerin incelenmesi ve açıklama talebi

Öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda KİK010.0/ numaralı standart form ile tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

 1. Tekliflerin ayrıntılı değerlendirmesi

Belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin yeterlik kriterlerine (4734/10.madde) ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

 1. Aritmetik inceleme

İsteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

 1. Aşırı düşük teklifler

İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 1. Teklif fiyatlarının incelenmesi ve ihale komisyonunun kararı

Yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

En avantajlı teklifin seçimi:

Fiyat yönünden en düşük teklif,

Fiyat dışındaki unsurların da dikkate alınarak tespit edilen en avantajlı teklif

İhale Komisyonu Kararı

İhale Kararının Onaylanması ve Sonucun Bildirilmesi

 1. İsteklinin yasaklı olup olmadığının teyit ettirilmesi

İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan isteklinin 58’inci maddeye göre yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.

Ayrıca ihale üzerinde kalan istekliden, dosyasındaki iş deneyim belgesi noter onaylı suret ise, belgenin aslını ibraz etmesi istenir.

 1. İhale kararının onaya sunulması

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 1. İhale kararının onaylanması

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

 1. Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

 1. İptal edilen ihale kararının bildirilmesi

İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

İptal Edilen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

SÖZLEŞMEYE DAVET VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI

 1. İsteklinin sözleşmeye davet edilmesi

4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Üzerinde İhale Yapılan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Form

 1. Kesin teminatın alınması

Sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

Kesin Teminat Mektubu

 1. Sözleşmenin imzalanması

İhalenin konsorsiyum üzerinde kalması halinde, konsorsiyumdan sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli konsorsiyum sözleşmesini vermesi istenir.

Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. KİK payı kesilir. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

 1. Geçici teminatın iade edilmesi/ gelir kaydedilmesi

Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminatlar iade edilir.

İsteklinin sözleşmeyi imzalamaması halinde ise geçici teminatı gelir kaydedilerek, uygun görülen ikinci istekli sözleşmeye davet edilir. Bunun usulü, birinci isteklinin sözleşmeyi imzalamaya davet edilmesi usulünün aynısıdır.

 1. İhale sonucunun ilanı

İhale sonucu, sözleşmenin imzalanmasından sonra Kamu İhale Bülteninde yayımlanır.

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?

Bunlar da ilginizi çekebilir

 • 2024 Kamu İhale Eşik Değerleri ve Parasal Limitleri

  2024 Kamu İhale Eşik Değerleri ve Parasal Limitleri

  Ocak, 2024

ihalepro ile ücretsiz ihaleleri takip edin, fırsatları kaçırmayın
 • Nakit Olarak Sunulan Teminatların Değerlendirilmesine İlişkin Duyuru

  Nakit Olarak Sunulan Teminatların Değerlendirilmesine İlişkin Duyuru

  Ekim, 2023

 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmenlikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmenlik

  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmenlikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmenlik

  Eylül, 2023

 • Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ Yayınlandı

  Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ Yayınlandı

  Ağustos, 2023

Güncel Yazılar

 • Yaya Yolları ve Kaldırım İnşaat İhalesi

  Yaya Yolları ve Kaldırım İnşaat İhalesi

  Mayıs, 2024

 • Yol İşaret ve Levha Yenileme İhalesi

  Yol İşaret ve Levha Yenileme İhalesi

  Mayıs, 2024

 • Yol Markalaması ve Şerit Boyama İhalesi

  Yol Markalaması ve Şerit Boyama İhalesi

  Mayıs, 2024