Danışmanlık Hizmet Alımları İhalelerinde (Belli İstekliler Arasında İhale Usulü) İşlem Akışı - ihalepro ile kamu ihale ilanlarını ücretsiz incele, günlük rapor al

2 Ekim 2020

Tahmini Okuma Süresi: 22dk

2.897

Danışmanlık Hizmet Alımları İhalelerinde (Belli İstekliler Arasında İhale Usulü) İşlem Akışı

4734 Sayılı Kanun Madde 48 (Danışmanlık Hizmetleri) : Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır.

Danışmanlık hizmetleri, bu bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilir. Ancak yaklaşık maliyeti 13 üncü maddenin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan danışmanlık hizmetleri, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebilir.

Madde 49(Ön Yeterlik ve İsteklilerin Belirlenmesi) Ön yeterlik ilânları 13 üncü maddede belirlenen süre ve esaslar dahilinde yapılır.

Ön yeterlik ilânı sonucunda başvuru sunan adayların, ön yeterlik dokümanı ve ilânında belirtilen ön yeterlik kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından en az üç en fazla on adayın yer alacağı kısa liste oluşturulur.

Madde 50. (İhaleye Davet) – 49 uncu maddeye göre oluşturulan listede yer alan adaylara, teknik ve malî tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az 13 üncü maddedeki süreler verilerek, ihale dokümanı ile birlikte ihaleye davet mektubu gönderilir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayanlar ile kısa listede yer verilmeyen adaylara yazılı olarak bildirim yapılır. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması halinde davet mektubu gönderilmez ve ihale yapılmaz.

Madde 51. (Tekliflerin Hazırlanması ve Verilmesi) – İhale konusu danışmanlık hizmeti için teklif edilen bedelin yer aldığı teklif mektubu ile geçici teminat isteklinin malî teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine malî teklif olduğu yazılmak suretiyle bir zarfa konulur. Teklif mektuplarının 30 uncu maddede belirtilen şartlara uygun olması zorunludur.

Teknik değerlendirme için istenilen diğer bütün belgeler isteklinin teknik teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine teknik teklif olduğu yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa konulur.

Madde 52. (Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Yapılması)

Danışmanlık hizmet ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi, teknik ve malî değerlendirme olmak üzere iki aşamada yapılır. İlk aşamada teknik teklif, ikinci aşamada ise malî teklif değerlendirilir ve her iki aşama için ayrı puanlama yapılır. Teknik ve malî puan için belirlenen ağırlık katsayıları dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda toplam puan tespit edilir. Teknik ve malî puan ağırlık katsayıları, teknik puan ağırlığı daha yüksek olmak üzere hizmetin niteliği ve özgünlüğüne göre farklı oranlarda belirlenebilir.

İsteklilere ait teknik ve malî puanlar ihale dokümanında belirlenen ağırlık katsayılarıyla çarpılarak toplam puanlar tespit edilir. Toplam puanı en yüksek olan istekli iş tanımı, sözleşme şartları, personel ve malî teklif ile ilgili görüşme yapmak üzere davet edilir. Ancak bu görüşme, ihale dokümanında yer alan şartları önemli ölçüde değiştirecek nitelikte olmamalıdır. Görüşme sonucunda şartların netleştirilerek anlaşmaya varılması halinde, bu istekliye ihale yapılır.

Danışmanlık Hizmet alımı ihaleleri Kanunun 48’inci maddesine göre sadece Belli istekliler arasında ihale usulü kullanılarak yapılabilmektedir.

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile yapılan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri iki aşamalı bir ihale sürecini kapsamaktadır. İdareler Kanununun 10’uncu maddesi hükmü ve ihale uygulama yönetmeliklerindeki düzenlemeleri dikkate alarak, ihalede istenecek yeterlik belgelerini ve uygulanacak değerlendirme kriterlerini (puanlamaya esas kriterler de dahil olmak üzere) ayrıntılı olarak belirledikten sonra, bu belge ve kriterlerden hangilerinin birinci aşamada, hangilerinin de ikinci aşamada kullanılacağını, “ön yeterlik dokümanı” ve “ön yeterlik” ilanı ile “ihale dokümanı” ve “davet mektubu”nda belirtir. Kanuna göre her iki aşamada, birbirinden farklı veya ortak yeterlik kriterlerinin belirlenmesi de mümkündür.

 1. “Ön Yeterlik” Aşaması ve İhaleye Davet

Belli istekliler arasında ihale usulüne göre yapılacak Danışmanlık Hizmet Alımı ihalelerde adayların başvurularını hazırlayabilmeleri için Madde 13’de belirtilen süreler tanınarak ön yeterlik ilanı yapılır. Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan ve yukarıdaki bölümlerde de açıklanan ön yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak belgeler, ön yeterlik aşaması için gerekli olan diğer belgelerle birlikte istekliler tarafından hazırlanarak ilanda belirtilen süre içinde idareye teslim edilir. Ancak adaylardan bu aşamada henüz fiyat teklifleri alınmaz. Ön yeterlik değerlendirmesi, ön yeterlik ilanı ve ön yeterlik şartnamesinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yapılır. Ön yeterlik değerlendirmesinde ilk olarak genel uygunluk şartlarını sağlayan adayların ön yeterlik asgari şartlarına uygun olup olmadıklarının tespitine geçilir. Ön yeterlik şartnamesinde belirtilen ön yeterlik asgari şartlarına uygun olmayan adaylar değerlendirme dışı bırakılır. . Ön yeterlik asgari şartlarını sağlayan aday sayısının üç’ten az olması halinde davet mektubu gönderilmez ve ihale yapılmaz. Ön yeterlik asgari şartlarını sağlayan aday sayısının kısa listeye alınacak aday sayısına eşit veya az olması durumunda bu aşamadan sonraki puanlama yapılmadan doğrudan kısa liste oluşturulur.

Ön yeterlik asgari şartlarını sağlayan aday sayısının kısa listeye alınacak aday sayısından fazla olması durumunda adaylar, ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre tek tek değerlendirilerek puanlamaya geçilir. Değerlendirme safhasında, öncelikle adayların teknik yetenek açısından puanlanması her üye tarafından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre ayrı ayrı yapılarak Teknik Yetenek Değerlendirme Üye Formuna kaydedilir. Daha sonra Teknik Yetenek Değerlendirme Komisyon Formu ile komisyon üyelerinin ayrı ayrı vermiş olduğu teknik puanlar toplanıp üye sayısına bölünmek suretiyle her adayın teknik yetenek puanı belirlenir. Bu işlemlerden sonra adayların mali kapasite açısından puanlanmasına geçilir. Ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre adayların almış oldukları mali kapasite puanları Mali Kapasite Komisyon Değerlendirme Formuna kaydedilir.

Puanlama, idare tarafından ön yeterlik dokümanında daha önce belirlenen kriter, alt kriter ve puanlama yöntemine göre adayların teknik yetenek ve mali kapasitelerinin belirlenmesine yönelik olarak yapılır. İşin mahiyeti ve önemine göre, idare tarafından belirlenecek tam puanlar üzerinden adayların mali kapasite ve teknik yetenek puanları hesaplanır.

Yapılan ön yeterlik değerlendirmesinde, her adayın aldığı teknik yetenek ve mali kapasite puanları kaydedilir. Sıralamaya göre kısa listeye girmeye hak kazanan adayların alfabetik sıraya göre sıralandığı standart ihale formuna uygun olarak kısa liste oluşturulur.

Kısa listeye alınan adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için Kanunun 13’üncü maddesinde belirtilmiş süreler verilerek, ihaleye davet mektubu ve ihale dokümanı gönderilir. Kısa listeye giremeyen adaylara alınmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.

İhaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması durumunda, idarece davet mektubu gönderilmez ve ihale yapılmaz.

 1. Tekliflerin Değerlendirildiği Aşama

İhale konusu danışmanlık hizmeti için teklif edilen bedelin yer aldığı teklif mektubu ile geçici teminat isteklinin mali teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine “Mali Tekliftir” yazılmak suretiyle bir zarfa konulur.

Teknik değerlendirme için ihale dokümanında istenilen diğer tüm belgeler, isteklinin teknik teklifini oluşturur ve bu teklif, üzerine “Teknik Tekliftir” yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa veya pakete konulur.

Mali teklife ilişkin zarf ve teknik teklife ilişkin zarf veya paket, bir araya getirilerek ayrı bir zarf veya paketin içine konulur.

Tekliflerin değerlendirilmesi ilk aşamada teknik değerlendirme, ikinci aşamada ise mali değerlendirme olmak üzere iki aşamada yapılır. Her iki değerlendirme sonrasında isteklilerin almış oldukları puanlar, Teknik ve mali puan ağırlık katsayıları ile çarpılıp toplanmak suretiyle isteklilerin toplam puan belirlenir.

Teknik ve mali değerlendirmeye tabi tutulan isteklilere ait teknik ve mali puanlar ihale dokümanında belirlenen ağırlık katsayıları ile çarpılarak toplanır ve toplam puanlar tespit edilerek Teklif Nihai Değerlendirme Formuna kaydedilir. Toplam puanı en yüksek olan istekli, iş tanımı, sözleşme şartları, personel ve mali teklifle ilgili görüşme yapmak üzere davet edilir.

Görüşme sonucunda şartların netleştirilerek anlaşmaya varılması halinde, bu istekli üzerine ihale yapılır. Anlaşma sağlanamazsa istekli ihale dokümanında belirtilen koşullarla sözleşme imzalamaya çağrılır.

İHALE ÖNCESİ İŞLEMLER

 1. İlgili birimlerden ihtiyacın temini için talep bildirilmesi
 1. İhale Öncesi Hazırlıklar
 • İhale konusu işin niteliğinin (mal, hizmet, yapım, danışmanlık) belirlenmesi,
 • Ödeneğin temini,
 • İhale konusu işin tanımının belirlenmesi,
 • ÇED Raporunun alınması,
 1. Yaklaşık maliyetin tespitinin ilgili servisten istenmesi
 1. Yaklaşık Maliyetin Tespiti
 • İlgili resmi kurumlara, mesleki kuruluşlara yazılan yazılar
 • İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatların araştırması
 • Danışmanlık hizmetinin özelliğine göre gerekli olabilecek veya ulaşılması ve elde edilmesi mümkün olabilecek başka fiyat araştırmaları
 1. İhale Onayının Alınması
 • İhale usulünün tespiti (Belli İstekliler Arasında İhale Usulü)
 • Avans verilip verilmeyeceği
 • Fiyat farkı verilip verilmeyeceği
 • İhale dokümanı satış bedeli
 • İlanın şekli ve adedi

gibi hususların belirlenmesi

 1. Kamu İhale Kurumu’ndan İhale Kayıt Numarası Alınması

İhale yetkilisinden onay alınır alınmaz Kamu İhale Kurumu‘ndan İhale Kayıt Numarası alınmalıdır.

İhale Kayıt Numarası, Elektronik Kamu Alımları Platformu kullanılarak alınır.

 1. Ön Yeterlik İlanı ve İhale dokümanının hazırlanması
 • Son başvuru tarih ve saati,
 • Ön Yeterlik kriterleri,
 • Yabancı isteklilere açık olup olmadığı,
 • Yabancı isteklilere açıksa yerli istekliler lehine fiyat avantajı olup olmadığı,
 • İdarece malzeme verilip verilmeyeceği,
 • Teklif ve sözleşme türü,
 • Kısmi teklif verilip verilemeyeceği (mal ve hizmet alımlarında),
 • Alt yükleniciler
 • Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi,
 • Tekliflerin geçerlilik süresi,
 • Teklif fiyata dahil olan masraflar,
 • Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi,
 • Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resin ve harçlarla diğer sözleşme giderleri,

gibi ön yeterlik ilanında ve/veya ön yeterlik şartnamesinde yer alması gereken    ayrıntılar için karar verilmesi.

 1. a) Ön Yeterlik dokümanın hazırlanması (Tip şartname ve sözleşmeler esas alınır.)
 • Ön Yeterlik Şartnamesi,
 • Standart formlar,
 • Düzenlenirse zeyilnameler ve açıklamalar,
 • Diğer belgeler
 1. b) İhale dokümanının hazırlanması
 • İdari Şartname,
 • Teknik şartname/Genel teknik şartname/Özel teknik şartname,
 • Projeler,
 • Sözleşme tasarısı,
 • Genel şartname (yapım ve Hizmet alım ihalelerinde),
 • Standart formlar,
 • Düzenlenirse zeyilnameler ve açıklamalar,
 • Diğer belgeler.
 1. İhale komisyonunun görevlendirilmesi

En az 5 ve tek sayıda üye: İkisi uzman, biri maliye memuru/mali işlerden sorumlu personel, diğerleri idari personel olabilir. İhale sürecinin tüm aşamalarında aynı komisyon görev yapacaktır.

 1. Ön Yeterliğin İlanı
 • İşin yaklaşık maliyetine göre ilanın süresi ve yayın yeri belirlenir.
 1. İhale işlem dosyasının hazırlanması
 • Ön yeterlik ve İhale dokümanı (Ön yeterlik dokümanının, ihaleye girecek isteklilerce alınması zorunludur),
 • Gerekli hallerde ÇED raporu,
 • Yaklaşık Maliyet hesap tutanağı,
 • Ön yeterlik ilan metinleri,
 • Onay belgesi,
 • İhale komisyonunun görevlendirme yazıları,
 • İhale ile ilgili bütün yazışmalar,
 • Diğer belgeler
 1. İhale işlem dosyasının bir yazı ekinde ihale komisyonuna verilmesi

İlandan sonra 3 gün içinde olmalıdır.

 1. Ön yeterlik dokümanının satılması

Ön Yeterlik Dokümanı Dizi Pusulası Formu ve Alındı Belgesi’nin de düzenlenerek dosya satın alanlara verilir.

Son başvuru saatine kadar ön yeterlik dokümanını satın alan aday sayısının 3’ten az olması halinde ihale iptal edilir.

ÖN YETERLİK BAŞVURULARININ İŞLEME ALINMASI

 1. 14İhalenin türü ve niteliğine göre idare tarafından istenebilecek belgeler
 • Başvuru Mektubu
 • İş Ortaklığı Beyannamesi
 • Banka Referans Mektubu
 • İş Deneyim Belgesi (İş Bitirme)
 • İş Deneyim Belgesi (İş Durum)
 • Kabulü Yapılmış Yapımla İlgili Danışmanlık İşlerinde İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme)
 • Kabulü Yapılmış Yapımla İlgili Danışmanlık İşlerinde İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme)
 • İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme)
 • Devam Eden Yapımla İlgili Danışmanlık İşlerinde İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme)
 • Devam Eden Yapımla İlgili Danışmanlık İşlerinde İş Deneyim Belgesi – İş Yönetme
 • Kabulü Yapılmış Yapımla İlgili Danışmanlık İşlerinde İş Deneyim Belgesi – İş Yönetme/İş Denetleme
 • Devam Eden Yapımla İlgili Danışmanlık İşlerinde İş Deneyim Belgesi – İş Yönetme/İş Denetleme
 • Özgeçmiş Formu
 • Genel Hizmet Deneyimi (Danışmanlık Hizmet İşleri) Formu
 • Benzer İşler (Danışmanlık Hizmet İşleri)(Son 15 Yıl İçinde Tamamlanan veya %80 Oranında Gerçekleştirilen) Formu
 • Benzer İşler (Yönetilen İşler)(Son 15 Yıl İçinde Tamamlanan veya %80 Oranında Gerçekleştirilen) Formu
 • Benzer İşler (Denetimi Yapılan İşler)(Son 15 Yıl İçinde Tamamlanan veya %80 Oranında Gerçekleştirilen) Formu
 • Anahtar Teknik Personel Bilgileri Özet Tablosu
 • Teknik Personel Bilgileri Özet Tablosu
 • Ekipman Özet Tablosu

Diğer Belgeler

 1. Adaylarca verilen ön yeterlik zarflarının teslim alınması

Süresi içinde teslim edilen zarflar için alındı belgesi düzenlenir. Elden geç teslim edilen zarflar kabul edilmeyerek iade edilir. İade edilen bu zarflar için herhangi bir belge/tutanak düzenlenmesi gerekmemektedir.

 1. Postada geciken ön yeterlik başvurularının tespiti

Postayla gönderilen ve idareye geç ulaşan Ön Yeterlik başvurusunun işleme konulmayarak alınış zamanının tespit edilmesi için tutanak düzenlenir.

 

 1. Ön Yeterlik başvuru zarflarının ihale komisyonuna teslimi

İdare tarafından teslim alınan bütün Ön Yeterlik Başvuru zarfları, son başvuru (ön yeterlik) saatinde tutanak ile topluca ihale komisyonuna teslim edilir.

 

İHALE KOMİSYONU SÜRECİ – ÖN YETERLİK AŞAMASI

Zarfların ve Belgelerin Kontrolü (Açık Oturum)

 1. Ön Yeterlik başvurusu yapan aday sayısı 3’ten az ise ihale iptal edilir.
 1. Ön yeterlik başvuru zarflarının şekil yönünden incelenmesi

Ön Yeterlik başvuru zarfı, hazır olanların önünde incelenerek, usulüne uygun olmayanlar açılmadan değerlendirme dışı bırakılır ve ihale komisyonunca buna ilişkin tutanak düzenlenir.

(Değerlendirme dışı bırakılan zarflar açılmaksızın komisyonca ön yeterlik sonuçlanıncaya kadar muhafaza edilir)

 1. Ön yeterlik başvuru zarflarının açılması ve ön yeterlik belgelerinin kontrol edilmesi

Zarflar adaylar huzurunda, alınış sırasına göre açılır ve zarfın içinden çıkan belgeler kontrol edilerek adayların belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol edilir ve belge kontrol tutanağı düzenlenir.

 1. Uygun bulunmayan belgelerin tespiti

Belgeleri eksik ve uygun olmayan adaylar tutanakla tespit edilir. Ön yeterlik değerlendirmesi yapılmak üzere oturum kapatılır.

 1. Komisyonca ön yeterlik başvurularının alınması ve açılması oturumunun kapatılması

Ön yeterlik değerlendirmesi yapılmak üzere oturum kapatılır.

Ön Yeterlik Belgelerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi (Kapalı Oturum)

 1. Belgelerin incelenmesi ve açıklama talebi

Başvurunun esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. .

Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuruları değerlendirme dışı bırakılır.

 1. Ön Yeterlik Değerlendirmesi

Belgeleri eksiksiz olan adayların başvurularının ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, adayların ön yeterlik kriterlerine (4734/10.madde) ve başvuruların ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen adayların başvuruları değerlendirme dışı bırakılır.

Ön yeterlik asgari şartlarını sağlayan aday sayısının 3’ten az olması halinde ihale iptal edilir. Bu durumda ihaleye davet yapılmaz.

 1. Kısa listenin oluşturulması

Ön yeterlik asgari şartlarını sağlayan aday sayısının kısa listeye alınacak aday sayısına eşit veya az olması durumunda bu aşamadan sonraki puanlama yapılmadan doğrudan kısa liste oluşturulur.

Ön yeterlik asgari şartlarını sağlayan aday sayısının kısa listeye alınacak aday sayısından fazla olması durumunda adaylar, ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre tek tek değerlendirilerek puanlamaya geçilir.

 

Ön Yeterlik Aşaması – Kısa Liste Oluşturulması İçin Puanlama Yapılması

25.1 Teknik yetenek puanlaması yapılması

Adayların teknik yetenek açısından puanlanması her üye tarafından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre ayrı ayrı yapılır.

25.2 Adayların teknik yetenek puanlarının belirlenmesi

Komisyon üyelerinin ayrı ayrı vermiş olduğu teknik puanlar toplanıp üye sayısına bölünmek suretiyle her adayın teknik yetenek puanı belirlenir.

25.3 Adayların mali kapasite puanlarının belirlenmesi

Ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre adayların belirlenen mali kapasite puanları kaydedilir.

25.4 Adayların toplam puanlarının belirlenmesi

Her adayın aldığı teknik yetenek ve mali kapasite puanları kaydedilerek toplam puanları ve sıralamalar belirlenir.

 

25.5 Kısa listenin oluşturulması

Kaydedilen sıralamaya göre kısa listeye girmeye hak kazanan adaylar alfabetik sıraya göre tekrar sıralanarak kısa liste oluşturulur.

Puan eşitliği sonucunda kısa listeye alınacak aday sayısının aşılması durumunda, adayların benzer işlerle ilgili olarak son beş yıl içinde gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği işleri gözönüne alınacak ve bir sözleşmede gerçekleştirilen veya denetlenen veyahut yönetilen iş miktarı daha fazla olan aday, sıralamada öne çıkarılarak kısa liste oluşturulur.

 1. Yeterli bulunmayan adaylara bildirim yapılması

Ön Yeterlik değerlendirilmesi sonucunda, yeterlik şartlarını sağlamayan ve kısa listede yer alamayan adaylara, yeterli bulunmama veya kısa listeye alınmama gerekçeleri bildirilir.

 1. İhaleye Davet

Yeterli olduğu tespit edilen ve kısa listeye giren adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için Kanunun 13’üncü maddesine uygun süreler verilerek ihaleye davet mektubu ve ihale dokümanı gönderilir.

TEKLİFLERİN İŞLEME ALINMASI

 1. 28İhalenin türü ve niteliğine göre idare tarafından istenebilecek belgeler
 • Götürü Bedel Teklif Mektubu veya  Birim Fiyat Teklif Mektubu (EK: Fiyat Cetveli)
 • İş Ortaklığı Beyannamesi
 • Konsorsiyum Beyannamesi
 • Geçici Teminat Mektubu
 • Özgeçmiş Formu
 • Anahtar Teknik Personel Bilgileri Özet Tablosu
 • Teknik Personel Bilgileri Özet Tablosu
 • Ekipman Özet Tablosu
 • İşin Gerçekleştirilmesiyle İlgili Organizasyon Yapısı, Metodoloji ve İş Planının Anlatımı Formu
 • Personel Durumu, Pozisyonlar ve Görev Tanımları Formu
 • Anahtar Teknik Personele ait Zaman Çizelgesi Formu
 • Çalışma Planı Tabloları
 • Maliyet Özeti Tablosu
 • Ücretlerin Açılımı ve İş Kalemi Açılımı Tabloları
 • Diğer Kalemler Tablosu
 • İş deneyimini Gösteren Belgesi Kullanılacak Ortağa İlişkin Ortaklık Durum Belgesi
 • İş Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi
 • Diğer Belgeler (Tip idari şartnamelerinde belirtilen, ihaleye katılabilmek için tekliflerin kapsamında sunulması gereken diğer belgeler)

Açıklama: Ön yeterlik aşamasında istenilmiş olan başvuru kapsamındaki belgeler ile yeterliğe ilişkin belgelerden idarece güncelleştirilmesi istenilenler yeniden istenilecek ve bunlara ilişkin belgeler ve/veya standart formlar tekliflerin hazırlanmasında dikkate alınacaktır.

 1. İsteklilerce verilen teklif zarfının teslim alınması

Süresi içinde teslim edilen zarflar için alındı belgesi düzenlenir. Elden geç teslim edilen zarflar kabul edilmeyerek iade edilir. İade edilen bu zarflar için herhangi bir belge/tutanak düzenlenmesi gerekmemektedir.

 1. Postada geciken ön yeterlik başvurularının tespiti

Postayla gönderilen ve idareye geç ulaşan ihale teklifinin işleme konulmayarak alınış zamanının tespit edilmesi için tutanak düzenlenir.

 1. İhale teklif zarflarının ihale komisyonuna teslimi

İdare tarafından teslim alınan bütün teklif zarfları, ihale saatinde tutanak ile topluca ihale komisyonuna teslim edilir.

İHALE KOMİSYON SÜRECİ – İHALE AŞAMASI

Zarfların ve Belgelerin Kontrolü (Açık Oturum)

 1. Teklif veren istekli sayısı 3’ten az ise ihale iptal edilir.
 1. İhale zarflarının şekil yönünden incelenmesi

İhale teklif zarfları, hazır olanların önünde incelenerek, usulüne uygun olmayanlar açılmadan değerlendirme dışı bırakılır ve ihale komisyonunca buna ilişkin tutanak düzenlenir. (Değerlendirme dışı bırakılan zarflar iade edilmez)

 1. Teknik teklif zarflarının açılması ve kontrol edilmesi

Teknik tekliflere ait zarflar istekliler huzurunda, alınış sırasına göre açılır ve zarfın içinden çıkan bütün belgeler tutanağa kaydedilir.

 1. Uygun bulunmayan belgelerin tespiti

Belgeleri eksik ve uygun olmayan adaylar tutanakla tespit edilir. Ön yeterlik değerlendirmesi yapılmak üzere oturum kapatılır.

 1. Mali teklif zarflarının açılmaksızın muhafaza edilmesi

Mali teklifleri içeren zarflar açılmaksızın toplu halde paketlendikten sonra mühürlenir ve imzalanarak muhafaza altına alınır.

 1. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Teknik ve Mali Tekliflerin Değerlendirilmesi

 1. Aşama-Teknik Değerlendirme (Kapalı Oturum)
 1. Teknik puanlama yapılması

İsteklilerin teknik teklif belgeleri her üye tarafından tek tek incelenerek Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamesinde belirtilen kriterlere göre her istekliye ayrı ayrı puan verilir.

 

 1. Adayların teknik puanlarının belirlenmesi

Her bir üyenin doldurduğu puanlar bir araya getirilerek, istekli bazında komisyon üyelerinin verdiği puanlar toplanıp üye sayısına bölünmek suretiyle isteklilerin teknik puanları bulunur. Teknik puanı ihale şartnamesinde belirtilen asgari puanın altında kalan istekliler değerlendirme dışında bırakılır.

Asgari puan şartını sağlayan isteklilerin puanları, en yüksek teknik puana sahip isteklinin puanına bölünüp 100’le çarpılarak isteklilerin itibari teknik değerlendirme puanı bulunur.

 1. Yeterli olan istekli sayısı 3’ten az ise ihale iptal edilir.
 1. Teknik değerlendirmede yeterli olmayanlara bildirim yapılması

Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen ya da asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere değerlendirme dışı bırakıldıkları ve mali tekliflerinin açılmaksızın, mali tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği yazılı olarak bildirilir.

 1. Teknik değerlendirmede başarılı olanlara mali tekliflerini açmaya davet

Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere mali tekliflerin açılacağı tarih ve saat yazılı olarak bildirilir.

 1. Aşama – Mali Tekliflerin Açılması ve Puanlama (Açık Oturum)
 1. Mali tekliflerin açılması

İsteklilere bildirilen tarih ve saatte teknik değerlendirme sonuçları ve teknik puanlar hazır bulunanlar önünde açıklanır. Teknik puanların açıklanmasından sonra toplu halde muhafaza altına alınmış olan mali teklif paketleri açılır. Komisyon tarafından, teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin mali teklif zarfları açılmaksızın kendilerine veya vekillerine elden iade edilmek suretiyle ihale salonundan çıkarılır.

 1. Mali teklif fiyatlarının açıklanması ve belgelerin kontrolü

Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları açılarak teklif edilen fiyatları açıklanır. Mali teklif zarfındaki belgelerin uygunluğu incelenir ve inceleme sonucu kaydedilir.

İhale şartnamesinde istenilen belgeleri bulunmayan veya uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmaz.

 1. Uygun bulunmayan belgelerin tespiti

Belgeleri eksik ve uygun olmayan adaylar tutanakla tespit edilir. Ön yeterlik değerlendirmesi yapılmak üzere oturum kapatılır.

 

 1. Mali teklif puanlarının belirlenmesi

Belgeleri uygun bulunan isteklilerin teklif ettikleri tutarlar (M) kaydedilir ve her bir isteklinin mali teklif puanı (PM) bulunur.

 1. Toplam puanların belirlenmesi

Teknik ve mali değerlendirmeye tabi tutulan isteklilere ait teknik ve mali puanlar ihale dokümanında belirlenen ağırlık katsayıları ile çarpılarak toplanır ve toplam puanlar tespit edilir ve kaydedilir.

 1. Komisyonca toplam puan belirlemesine ilişkin oturumunun kapatılması

Toplam puanı en yüksek olan istekli ile ilgili görüşme yapmaya davet edilerek oturum kapatılır.

Toplam Puanı En Yüksek Olan İstekli İle Görüşme Yapılması

 1. En yüksek puanlı istekli ile görüşme yapılması

Toplam puanı en yüksek olan istekli, iş tanımı, sözleşme şartları, personel ve mali teklifle ilgili görüşme yapmak üzere davet edilir. Ancak bu görüşme, ihale dokümanında yer alan şartları önemli ölçüde değiştirecek nitelikte olamaz.

Bu toplantıda işin nasıl yapılacağı, kullanılacak personel, İdarenin katkılarının neler olacağı, Sözleşmede gerekli ilave açıklamalar gibi hususlar görüşülür ve gerekirse bunlar üzerinde esasa ilişkin olmayan değişiklikler yapılabilir.

Görüşme sonucunda şartların netleştirilerek anlaşmaya varılması halinde, bu istekli üzerine ihale yapılır. Anlaşma sağlanamazsa istekli ihale dokümanında belirtilen koşullarla sözleşme imzalamaya çağrılır.

 1. İhale komisyon kararı

Görüşme sonucunda şartların netleştirilerek anlaşmaya varılması halinde, bu istekliye ihale yapılır ve ihale komisyonunca gerekçeli karar düzenlenir.

İhale Kararının Onaylanması ve Sonucun Bildirilmesi

 1. İsteklinin yasaklı olup olmadığının teyit ettirilmesi

İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan isteklinin 58’inci maddeye göre yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.

Ayrıca ihale üzerinde kalan istekliden, dosyasındaki iş deneyim belgesi noter onaylı suret ise, belgenin aslını ibraz etmesi istenir.

 1. İhale kararının onaya sunulması

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 1. İhale kararının onaylanması

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

 1. Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

 1. İptal edilen ihale kararının bildirilmesi

İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

SÖZLEŞMEYE DAVET VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI

 1. İsteklinin sözleşmeye davet edilmesi

4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

 1. Kesin teminatın alınması

Sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

 1. Sözleşmenin imzalanması
 •        İhalenin konsorsiyum üzerinde kalması halinde, konsorsiyumdan sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli konsorsiyum sözleşmesini vermesi istenir.
 •        Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. KİK payı kesilir. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.
 •        Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.
 1. Geçici teminatın iade edilmesi/gelir kaydedilmesi

Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminatlar iade edilir.

İsteklinin sözleşmeyi imzalamaması halinde ise geçici teminatı gelir kaydedilerek, uygun görülen ikinci istekli sözleşmeye davet edilir. Bunun usulü, birinci isteklinin sözleşmeyi imzalamaya davet edilmesi usulünün aynısıdır.

 1. İhale sonucunun ilanı

İhale sonucu, sözleşmenin imzalanmasından sonra Kamu İhale Bülteninde yayımlanır.

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?

Bunlar da ilginizi çekebilir

 • 2024 Kamu İhale Eşik Değerleri ve Parasal Limitleri

  2024 Kamu İhale Eşik Değerleri ve Parasal Limitleri

  Ocak, 2024

ihalepro ile ücretsiz ihaleleri takip edin, fırsatları kaçırmayın
 • Nakit Olarak Sunulan Teminatların Değerlendirilmesine İlişkin Duyuru

  Nakit Olarak Sunulan Teminatların Değerlendirilmesine İlişkin Duyuru

  Ekim, 2023

 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmenlikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmenlik

  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmenlikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmenlik

  Eylül, 2023

 • Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ Yayınlandı

  Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ Yayınlandı

  Ağustos, 2023

Güncel Yazılar

 • Yaya Yolları ve Kaldırım İnşaat İhalesi

  Yaya Yolları ve Kaldırım İnşaat İhalesi

  Mayıs, 2024

 • Yol İşaret ve Levha Yenileme İhalesi

  Yol İşaret ve Levha Yenileme İhalesi

  Mayıs, 2024

 • Yol Markalaması ve Şerit Boyama İhalesi

  Yol Markalaması ve Şerit Boyama İhalesi

  Mayıs, 2024